Equip directiu


Director: 
Maria José Roca Vazquez
Cap d’estudis:
Francina Obrador Mestre
Secretària:
Neus Miranda Maura

Consell Escolar

És l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. Està integrat per l’equip directiu, 5 professors, 1 representant del personal  no docent,  4 pares i mares d’alumnes, un/a representant d’APiMA i un representant de l’Ajuntament.


Octubre de 2018

 

Renovació del Consell Escolar

S’ha de renovar la primera meitat del Consell Escolar: 2 mestres, 1 de personal d’administració i serveis i 2 pares. Els candidats que no resultin elegits passaran a ser suplents.

 

Calendari electoral  (resum del calendari oficial)

18 d’octubre             - Informació a tota la comunitat educativa del calendari i dels procés electoral. Exposició pública dels censos i inici del període de reclamacions.

23 d’octubre             - Publicació dels censos definitius. Inici del període de presentació de candidatures (per escrit, a direcció)

26 d’octubre             - A les 12 hores, final del termini de presentació de candidatures.

7 de novembre         - Publicació de les candidatures presentades.

21 de novembre       - Claustre extraordinari per a l’elecció del professorat. En cas d’empat es farà un sorteig.

-       Jornada electoral d’elecció de representants de pares i mares.

-       Jornada electoral d’elecció del representant del personal d’administració i serveis.

Abans del 5 de desembre:

-       Sessió de constitució del nou consell escolar.  

     Més informació


Situació


Mostra un mapa més gran